من اینجا بس دلم تنگ است

و هر سازی که می آید بد آهنگ است