شیشه ی پنجره را باران شست
از دل من چه کسی نقش تو را خواهد شست؟