خدا انگار خواب میدیده ، که یهو از خواب پریده

دیده من بی تو می میرم، که به داد من رسیده