نگران نباش. دیگه دنبالت نمیام. راحت زندگیتو بکن. نگو الان وقتش نیست یا موقعیتشو ندارم. من تو رو بهتر از خودم میشناسم. تو دیگه دوست نداری...

نگران نباش. تا آخر عمرم دیگه یک بار هم پی پیدا کردنت نیستم. اگه قرار بود پیدات بشه،  وقتی فاصله ما فقط یه تلفن بود پیدات میشد.

نگران نباش، این دختر کوچولوی سرتق که بازم از روی دوست داشتن زیاد میخواد باهات لجبازی کنه، مزاحم زندگیت -که نگرانم اونی نباشه که دلت میخواد- نمیشه.

نگران نباش. من رفتم که تمام سالهای بعد از این پنج شیش سال رو گم بشم توی دنیای یک نفره ی خودم.