شب اومد و اشک اومد و ...

به طرز عمیق و شدیدی دلم گرفته ناراحت
دوست دارم یکی بغلم کنه زار بزنم. انقدر زار بزنم که از شدت گریه خوابم ببره.
انقدر گریه کنم گلو درد بگیرم.
انقدر گریه کنم که این دل لامصب یک کمی سبک بشه.
نمیدونم چمه. نمیدونم چرا انقدر بی حوصله و دلگیر و عصبی هستم.
نمیدونم چرا با هر اتفاق کوچیکی اشکم میریزه پایین.
من چم شده؟!
دلم میخواد یکی محکم بغلم کنه و من بی وقفه فقط فقط فقط گریه کنم.
هق هق گریه کنم تا تموم بشم.
تموم بشم.
تموم...
/ 1 نظر / 15 بازدید