-          هوای دلگیریه. کاش یه اتفاق خوب میافتاد تا همه چیز از این یه نواختی در میومد. با اینکه اگه بارون بیاد خیس میشم اما کاش میومد. حداقل سرگرم یه کاری میشدم....

همینطور که توی خیابون راه میرفت با خودش زمزمه میکرد و از سرما میلرزید. از وقتی اون رفته بود دیگه نمیتونست از زندگیش لذت ببره. هیچ چیزی براش جذابیت نداشت. حتی صدای خُرد شدن برگای پاییزی زیر پاش که روزی عاشقش بود.

.

.

.

درد خفیفی توی کتف چپش حس کرد. زیاد جدی نگرفت.... دوباره... دوباره تیر کشید.

-          فکر کنم الکی الکی داره یه اتفاقایی میافته سرگرم بشم.

با خنده زیر لب میگفت و راه میرفت. به چهارراه اول رسید....

صدای ترمز، بوق.... ترمز... چندتا ماشین خوردن به هم...

هیجان تمام چهارراه رو گرفت. همه از هیجان چشماشون گرد شده بود و میدویدند سمت صدا...

آروم روی خط عابر دراز کشیده بود و چشماشو بسته بود.

شاید قبل مردن آخرین آرزوش برآورده شده بود که با لبخند خوابیده بود.

/ 0 نظر / 2 بازدید