فاصله داره کوتاه میشه

امشب واقعا معجزه شد... به طرز عجیبی دارم بهت نزدیک میشم.

احساس میکنم هزاران قدم برداشتم برای رسیدن بهت. چیزی که توی این پنج سال اتفاق نیافتاد.

خوشحالم

من هنوز امیدوارم

امیدوارم به دوباره دیدنت...

امیدوارم

باورت نمیشه اما دارم بوی تو رو حس میکنم حتی...

/ 1 نظر / 19 بازدید
سام

حتى...؟