داستانک

1- خسته بود. دوست داشت همونجا کنار پیاده رو بشینه و به شب گوش بده. بدون هیچ فکری...
فقط گوش بده
همیشه شب رو دوست داشت.
2- سنگینی شدیدی روی قلبش بود. انگار کی دو دستی دنده هاش رو فشار میداد. سخت نفس میکشید و نتیجه ای براش نداشت. احساس میکرد سوراخی به بزرگی یه سیب وسط گلوش - دقیقاً وسط گلوش - باز شده بود و همه ی نفسش از اونجا فرار میکرد.
3- روی پله، کنار پیاده رو نشسته بود. هوا، خنک تر از همیشه. خستگیش در رفته بود.
به آسمون نگاه کرد؛ ماه بهش چشمک زد!
«انقدر هوا خوبه زده به سرم»
با خودش خندید.

«سرت چیزیش نشده. فقط مِردی»...
گربه خندید و با ترس، تنهاش گذاشت.
 

/ 0 نظر / 2 بازدید