توهم‌های دمِ صبحی

اول صبح داشتم با دقت خط چشم میکشیدم. صدای تق تق محکم از پشت پنجره اومد. اول ترسیدم اما به سمت پنجره که نگاه کردم دیدم سایه یه کفتر چاق که نشسته لب پنجره افتاده روی پرده. با خودم گفتم حتماً داره غذا میخوره و دوباره سرگرم خط چشم کشیدن شدم....

دوباره صدا اومد! اما این دفعه به روی خودم نیاوردم و به کارم ادامه دادم. دوباره تق تق ...

یهو دیدم صدای مردونه‌ی کلفتی داره فحش و بد و بیاره می‌گه که چرا وقتی می‌زنم به پنجره بازش نمی‌کنی برامون غذا بریزی....!

.

.

.

با ترس و لرز رفتم سمت پنجره و پرده رو زدم کنار...

باورم نمیشد؛ کفتره چشماش از عصبانیت سرخ شده بود، بالش رو مُشت کرده بود و نوکش رو تا ته باز کرده بود و داشت سرم داد میکشید.

/ 0 نظر / 2 بازدید