درد و درمان

 

هیچکس
هیچوقت
به من نگفت
روزی او درد میشود
همه گفتند
روزی دردش نشوی !
درمان باش !
خانوم باش !
عاقل باش !
یک زنِ کامل باش !
و
من بودم !
همیشه درمان بودمش و
او درد بود
همیشه زجر کشیدم و او خندید !
شک نکن
همه اشتباه گفتند
من حتا
درمانِ دردِ او هم نبودم
دردِ او هرزگی بود و
من
پاکِ پاکِ پاک بودم .......

(از دلنوشته های مرجان - ماهی کوچولو)
/ 1 نظر / 2 بازدید

درمانِ دردِ او هم نبودم دردِ او هرزگی بود و من پاکِ پاکِ پاک بودم ....... [دست]